کیمیااستات

Mouse 1 Mouse 2 Mouse 3

سیستم های الکتروشیمیایی کیمیااستات

سیستم های قدرتمند کیمیا استات بیش از یک دهه است که در کاربردهای بسیار متنوع از صنعت گرفته تا تحقیقات و از سیستم های ذخیره انرژی تا نانو تکنولوژی توانایی خود را به اثبات رسانده اند

دهها مقاله در معتبرترین ژورنالهای جهان

چاپ دهها مقاله توسط معتبرترین دانشگاههای کشور در معتبرترین ژورنالهای بین المللی بخشی از سابقه درخشان سیستمهای کیمیااستات می باشد.

قابلیت های بسیار متنوع

سیستمهای الکتروشیمیایی کیمیااستات با طراحی ماژولارای قابلیت را دارند تا در صورت نیاز قابلیت های چندین دستگاه مختلف را در یک سیستم ارائه نمایند

بیشتر...

تحقیقات

Icon 1

سیستم های کیمیااستات در انواع تحقیقات از تحقیقات خوردگی تا تحقیقات سیستم های ذخیره انرژی و ابر خازن ها مورد استفاده قرار گرفته اند.

صنعت

Icon 2

سیستمهای کیمیااستات از ابتدا برای کار سنگین صنعتی و مداوم طراحی شده اند. در برخی از کاربردها سیستم بدون وقفه هفته ها کار می کند.

نانوتکنولوژی

Icon 3

قابلیت سنتز دیجیتالی پالس و پالس معکوس بسیار سریع به همراه جریان بالا سیستمهای کیمیااستات استفاده از آنها را برای انواع پیچیده لایه نشانی و تغیییر خواص سطوح مناسب می سازد.